Good Meat nv/sa,  Venecolaan 28,  B-9880 Aalter  |  T +32(0)2 245 46 47  |  F +32(0)2 216 82 86  info@goodmeat.be  |  www.goodmeat.be  |  BTW-TVA BE0421 252 588
Algemene verkoopsvoorwaarden
Art. 1: Aanvaarden van de voorwaarden De   hiernavolgende   voorwaarden   zijn   toepasselijk   op   alle   aanbiedingen   en   leveringen   uitgevoerd   door   de   firma   en   op   de   tussen   de   firma   en   de   klant   gesloten overeenkomsten,   tenzij   de   firma   schriftelijk   een   afwijkende   overeenkomst   heeft   aangevraagd.   De   algemene   aankoopvoorwaarden   van   de   klant   zijn   slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard. Art. 2: Prijzen De   klant   is   strikt   gehouden   tot   betaling   van   de   prijs.   Deze   wordt   vastgesteld   in   functie   van   de   markt-   en   prijzenconjunctuur   tussen   het   ogenblik   van   het   sluiten van   de   overeenkomst   en   de   levering,   zal   aan   de   klant   doorgerekend   worden.   De   firma   is   in   ieder   geval   gerechtigd   om,   in   geval   van   omstandigheden onafhankelijk   van   zijn   wil,   zoals   verhoging   van   rechten   en   accijnzen   op   de   te   leveren   producten,   verhoging   van   vrachtprijzen,   verhoging   van   de   prijzen   van   de basisproducten,   verhoging   van   arbeidslonen   ingevolge   wettelijke   bepalingen   of   nationale   of   sectoriële   C.A.O’s,   wijzigingen   in   de   valuta   e.d.   na   het   sluiten   van   de overeenkomst,   een   evenredige   prijsverhoging   toe   te   passen.   De   betaling   van   iedere   eventuele   meerprijs   op   grond   van   het   bepaalde   in   dit   artikel   zal   dienen   te geschieden   gelijk   met   de   hoofdsom.   De   B.T.W.   en   iedere   andere   belasting   dien   iet   vermeld   of   begrepen   is   in   de   prijs   alsmede   de   vervoer-   en   verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. Art. 3: Betaling Alle   facturen   zijn   contant   bij   ontvangst   betaalbaar   in   de   firma,   tenzij   schriftelijk   anders   werd   overeengekomen.   Alle   kosten   van   betaling   zijn   ten   laste   van   de klant.   Iedere   factuur   zal   bij   gebreke   aan   geschreven   protest   binnen   de   8   dagen   na   haar   verzending,   door   middel   van   een   aangetekend   schrijven,   als   aanvaard worden   beschouwd.   Bij   niet-betaling   op   de   vervaldag   is   van   rechtswege   en   zonder   voorafgaande   ingebrekestelling   een   nalatigheidsintrest   verschuldigd   ten belope van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur. Tevens   is   er   van   rechtswege   en   zonder   voorafgaande   ingebrekestelling   een   forfaitaire   vergoeding   verschuldigd   vastgelegd   op   10%   van   het   factuurbedrag   (met een   minimum   van   50   EURO)   als   vergoeding   voor   de   schade   gelden   door   laattijdige   betaling.   Indien   de   klant   niet   tijdig   betaald,   heeft   de   firma   het   recht   zonder voorafgaande   ingebrekestelling   en   van   rechtswege,   de   overeenkomst   voor   het   nog   niet   uitgevoerde   gedeelte,   door   middel   van   een   enkele   kennisgeving   aan   de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant. Bij   laattijdige   betaling,   die   niet   de   intussen   opgelopen   interesten   en   verhoging   dekt,   kan   de   klant   de   betaling   die   hij   doet,   niet   toerekenen   op   de   hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek. De   betaling   die   op   de   hoofdsom   en   de   interesten   gedaan   wordt,   maar   waarmee   de   hele   schuld   niet   is   gekweten,   wordt   in   de   eerste   plaats   op   de   interesten   en verhogingen   toegerekend.   Uitstel   van   betaling   kan   door   de   firma   uitdrukkelijk   worden   toegekend   aan   de   klant   bij   een   uitzonderlijke   of   bijzondere   beslissing.   In ieder   geval   kan   een   dergelijke,   zelfs   vernieuwde   en/of   herhaalde   toegeving   nooit   geïnterpreteerd   worden   als   een   van   de   huidige   voorwaarden   afwijkende gewoonte.   Wisselbrieven,   die   nooit   als   een   schuldhernieuwing   kunnen   worden   beschouwd,   worden   in   principe   slechts   aanvaard   vanaf   een   minimale   waarde van 620 EURO, met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant. De   firma   heeft   het   recht,   indien   zij   dit   nodig   acht,   op   de   klant   een   wissel   te   trekken,   betaalbaar   op   dezelfde   vervaldag   als   deze   voorzien   voor   de   desbetreffende facturen. De disconto-en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden. Art. 4: Levering en aanvaarding De   levering   geschiedt   van   af   fabriek,   onverschillig   wat   ten   aanzien   van   de   vrachten   en   andere   kosten   is   overeengekomen   en   wie   voor   de   verzending   zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant. Na   het   verstrijken   van   de   uitdrukkelijk   overeengekomen   leveringstermijnen   zijn   de   goederen   steeds   voor   risico   van   de   klant,   ook   al   bevinden   ze   zich   in   de magazijnen   van   de   firma.   De   klant   zal   de   bestelde   goederen   onmiddellijk   bij   de   levering   en   ten   laatste   bij   de   aankomst   op   de   plaats   van   bestemming,   indien   de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. De   klant   dient   de   eventuele   gebreken   of   tekortkomingen   schriftelijk   kenbaar   te   maken   onmiddellijk   nadat   hij   ze   ontdekt   heeft   of   diende   te   ontdekken   door vermelding   op   de   leveringsbon   en   in   ieder   geval   door   schriftelijke   bevestiging   binnen   de   24   uur,   nadat   hij   ze   ontdekt   heeft   of   diende   te   ontdekken.   Klanten   die de   firma   nadien   bereiken   worden   niet   meer   aanvaard.   Bij   iedere   klant   moet   de   firma   de   gelegenheid   krijgen,   het   geleverde   te   controleren.   Een   en   ander   geldt op straffe van verval van alle rechten. Art. 5: Eigendomsvoorbehoud Het   eigendomsrecht   van   de   geleverde   goederen   gaat   eerst   na   volledige   betaling   van   de   door   de   klant   verschuldigde   bedragen   met   inbegrip   van   eventuele interesten,   verhogingen   en   kosten   op   de   klant   over.   Indien   de   klant   niet   tijdig   betaalt   en   voorts,   indien   hij   in   staat   van   faillissement   wordt   verklaard,   uitstel   van betaling   vraagt,   zijn   bedrijf   verkoopt   of   vereffent   of   indien   beslag   wordt   gelegd   op   een   of   meer   van   zijn   goederen   is   de   firma   onherroepelijk   gemachtigd   de goederen   die   zijn   eigendom   zijn   gebleven   weg   te   halen   of   te   doen   weghalen   van   de   plaats   waar   deze   zich   bevinden,   onverminderd   toepassing   van   het bepaalde in artikel 4. De   firma   verwittigd   voorafgaandelijk   de   klant   per   aangetekend   schrijven   van   haar   beslissing   tot   terugname,   alsmede   van   de   ontbinding   van   de   overeenkomst. Alle risico’s en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De   firma   is   gerechtigd   om   alle   aan   de   klant   toebehorende   goederen,   die   nog   in   zijn   bezit   zijn   of   de   door   de   klant   betaalde   voorschotten   te   behouden   als   pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan. Art. 6: Uitdrukkelijk  ontbindend beding Onverminderd   de   toepassingen   van   hetgeen   in   het   bijzonder   is   bepaald   in   de   voorafgaande   artikelen,   hebben   partijen   het   recht   op   de   overeenkomst   als ontbonden   te   beschouwen   bij   niet-naleving   door   de   medecontractant   van   één   van   diens   verplichtingen.   De   benadeelde   partij   kan   in   zulk   geval   aanspraak maken   op   een   forfaitaire   en   onverminderbare   schadevergoeding   bepaald   op   25%   van   de   prijs   van   de   goederen,   onverminderd   diens   recht   om   een   grotere schade te bewijzen. Art. 7: Bevoegdheidsbeding Als   wederzijdse   garantie   en   verbintenis   tot   snelle   geschillenregeling   door   arbitrage,   is   de   B.A.I.   (Belgische   Arbitrage   Instelling)   belast   met   de   aanstelling   van scheidsrechters   welke   bevoegd   zullen   zijn   elk   geschil   definitief   te   beslechten   conform   haar   werkingsreglement,   dat   kosteloos   kan   bekomen   worden   bij   de   B.A.I., Lieven   Bauwensstraat   20   te   8200   Brugge   (tel.   050/32.35.95   en   fax   050/31.37.34).   Deze   clausule   maakt   integraal   deel   uit   van   de   verkoopsvoorwaarden   en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
+32(0)2 245 46 47 HOME